Zásado ochrany osobných údajov

Spoločnosť MPT spracúva osobné údaje Zákazníka v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov podľa a na účely legislatívneho dekrétu č. 196/2003 a nariadenia EÚ č. 679/2016, ako je uvedené v informáciách uvedených na stránke.